April 18th, 2008

Mr. Twister

***

Сон - репетиция смерти, а отпуск - репетиция пенсии!
  • Current Mood
    good good